Polski Polski  |  English English
Baza Nurkowa Litoral - strona główna
70m. RegulaminRegulamin:

Standardy dla nurkowań rekreacyjnych:
 1. Wymagany certyfikat OWD Diver lub wyższy.
 2. Udokumentowanych co najmniej 30 nurkowań z czego co najmniej dwóch w okresie dwóch miesięcy poprzedzających nurkowanie wrakowe.
 3. Głębokość nurkowań powietrznych jest ograniczona do 30m. Do nurkowań głębszych wymagany jest certyfikat co najmniej Advanced Nitrox Diver (PN2) oraz stosowne mieszaniny nitroksowe. Głebokość nurkowań nitroksowych jest ograniczona do 39 metrów.
 4. Nurkowanie z ograniczoną dekompresją jest dozwolone jedynie dla nurków posiadających kwalifikacje Advanced Nitrox Diver lub wyższe. Ograniczona dekompresja nie może być dłuższa od 15 minut ani głębsza od 15 metrów. Nurkowie nie posiadający takich kwalifikacji mogą wykonywać nurkowania jedynie w zakresie limitów bezdekompresyjnych.
 5. Maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu nie może przekroczyć wartości 1.4 ata na głębokości zalegania wraku.
 6. Nurek musi posiadać certyfikat Wreck Diver lub ekwiwalentny.
 7. Wymagana jest co najmniej jedna szpulka/kolowrotek z bojką sygnalizacyjną oraz źródło światła. Dla nurkowań które mogą się zakończyć po zmroku, wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch źródeł światła lub jednego źródła światła i dodatkowo światła chemicznego.
 8. Nurkowanie musi być wykonane zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 9. Nurkowania na obiegach zamkniętych i poł-zamkniętych musza być wykonywane z odpowiednim zapasem gazu ucieczkowego.
 10. Jeśli nurkowania są nurkowaniami szkoleniowymi, instruktor musi pełnić bezpośredni nadzór nad kursantem. Maksymalny stosunek student/instruktor nie może być wyższy aniżeli 2:1 na żadnym nurkowaniu głębszym od 30m, 3:1 na głębokości poniżej 20m oraz 4:1 na głębokości do 20m chyba, że standardy organizacji w jakiej szkoli instruktor są bardziej konserwatywne.
 11. Opuszczenie wody z zapasem gazu w jakiejkolwiek butli mniejszym od 35 bar bez jasnego uzasadnienia zaistniałej sytuacji jest traktowane przez obsługę łodzi jako skrajna nieodpowiedzialność i może skutkować karą pieniężną lub zakazem wstępu na jednostkę w przyszłości. Analogiczna sytuacja u osoby odbywającej szkolenie skutkuje w.w. konsekwencjami dla instruktora z dodatkowym powiadomieniem federacji o zaistniałej sytuacji.
Standardy dla nurkowań technicznych:
 1. Wymagany certyfikat Technical (Extended Range) Diver lub wyższy.
 2. Udokumentowanych co najmniej 5 nurkowań technicznych w okresie dwóch miesięcy poprzedzających techniczne nurkowanie wrakowe.
 3. Głębokość nurkowań powietrznych jest ograniczona do 30m. Do nurkowań głębszych wymagany jest certyfikat co najmniej Normoxic (Entry Level) Trimix oraz stosowne mieszaniny trimiksowe.
 4. END stosowanych mieszanin trimiksowych nie może być wyższe aniżeli 30m. Zalecane jest stosowanie standaryzowanych mieszanin.
 5. Maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu dla fazy dekompresji to 1.6 ata. Dla fazy dennej ciśnienie parcjalne tlenu w stosowanej mieszaninie nie może przekroczyć wartości 1.4 ata na głębokości zalegania wraku.
 6. Dla wraków poniżej 30m wymagany techniczny certyfikat wrakowy.
 7. Wymagana jest co najmniej jedna szpulka/kolowrotek z bojką sygnalizacyjną oraz źródło światła. Dla nurkowań które mogą się zakończyć po zmroku, wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch źródeł światła lub jednego źródła światła i dodatkowo światła chemicznego.
 8. Każde nurkowanie musi posiadać zapisany plan. Obsługa łodzi może poprosić o weryfikacje planu oraz w uzasadnionych przypadkach może odmówić pozwolenia na nurkowanie biorąc pod uwagę doświadczenie nurka, zapas gazu, warunki pogodowe oraz podwodne.
 9. Nurkowanie musi być wykonane zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Nurkowania poniżej głębokości 59 metrów czy nurkowania na hipoksycznych mieszaninach trimiksowych wymaga uprawnień Trimix Diver.
 10. Nurkowania na obiegach zamkniętych i poł-zamkniętych musza być wykonywane z odpowiednim zapasem gazu ucieczkowego.
 11. Jeśli nurkowania są nurkowaniami szkoleniowymi, instruktor musi pełnić bezpośredni nadzór nad kursantem. Maksymalny stosunek student/instruktor nie może być wyższy aniżeli 2:1 na żadnym nurkowaniu głębszym od 30m.
 12. Opuszczenie wody z zapasem gazu w jakiejkolwiek butli mniejszym od 50 bar bez jasnego uzasadnienia zaistniałej sytuacji jest traktowane przez obsługę łodzi jako skrajna nieodpowiedzialność i może skutkować karą pieniężną lub zakazem wstępu na jednostkę w przyszłości. Analogiczna sytuacja u osoby odbywającej szkolenie skutkuje w.w. konsekwencjami dla instruktora z dodatkowym powiadomieniem federacji o zaistniałej sytuacji.
Ogólne standardy:
 • Zabronione głębokie nurkowania powietrzne.
 • Zabronione nurkowanie solo (niezależnie od posiadanych uprawnień).
 • Spod wody zabieracie tylko partnera, zdjęcia i wspomnienia
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Standardy pro rekreační potápění:

1. Je vyžadována certifikace nejméně OWD, Cmas P* a vyšší. Potápění musí být prováděno v souladu s dosaženým oprávněním.
2. Potápěč musí mít certifikaci Wreck Diver nebo ekvivalentní.
3. Doložených nejméně 30 ponorů, z toho nejméně dva v posledních dvou měsících.
4. Hloubka ponorů se vzduchem je omezena na 39m. Na hlubší ponory (do 42m) je třeba mít certifikaci nejméně Advanced Nitrox Diver a používat odpovídající nitrox. směsi.
5. Potápění s omezenou dekompresí je povoleno jen potápěčům s kvalifikací Advanced Nitrox Diver nebo vyšší. Omezená dekomprese nemůže být delší než 15 minut.
6. Maximální parciální tlak kyslíku nesmí překročit hodnotu 1,4 bar v hloubce na vraku a hodnotu 1,6 bar ve fázi dekomprese.
7. Je zakázáno solo potápění (nezávisle na dosažených oprávněních).
8. Každý ponor musí mít plán. Instruktor a kapitán lodi můžou požádat o předložení plánu, a v odůvodněných případech můžou neudělit povolení k ponoru, na základě vyhodnocení zkušenosti potápěče, zásoby a složení plynu, podmínek počasí a moře.
9. Je vyžadována nejméně jedna cívka/naviják se signální bójkou a zdroj světla. Pro ponory které mohou skončit po soumraku, jsou vyžadována nejméně 2 světla nebo jedno světlo a doplňkové chemické světlo.
10. Potápění na přístrojích s uzavřeným a polouzavřeným okruhem musí být prováděno s odpovídající zásobou záložního plynu.
11. U výcvikových ponorů musí instruktor vykonávat bezprostřední dozor nad studentem. Max. poměr studenti/instruktor je na hloubkách do 20m 4:1, na hloubkách do 30m 3:1 a na hloubkách přes 30m 2:1, pokud standarty příslušné výcvikové organizace nejsou konzervativnější.
12. Opuštění vody se zásobou plynu v kterékoliv láhvi menší než 35 bar bez jasného vysvětlení je posádkou lodi hodnoceno jako krajní nezodpovědnost a může vést k pokutě nebo zákazu dalšího vstupu na loď. Stejná situace u studenta ve výcviku vede ke stejným důsledkům pro instruktora, s dodatečným nahlášením příslušné federaci.
13. Z ponoru si berte pouze partnera, fotografie a vzpomínky.

Standardy pro technické potápění:

1. Je vyžadována certifikace Technical (Extended Range) Diver nebo vyšší. Potápění musí být prováděno v souladu s dosaženým oprávněním.
2. Pro vraky v hloubce větší než 39m je vyžadována certifikace Technical Wreck Diver nebo ekvivalentní.
3. Hloubka ponorů se vzduchem je omezena na 39m. Na hlubší ponory je třeba mít certifikaci nejméně Normoxic (Entry Level) Trimix a používat odpovídající trimixové směsi. Pro potápění do hloubek pod 60m a pro potápění s hypoxickými trimixovými směsmi je vyžadováno oprávnění Trimix Diver.
4. Doložených nejméně 5 technických ponorů v období posledních 2 měsíců.
5. Potápění na přístrojích s uzavřeným a polouzavřeným okruhem musí být prováděno s odpovídající zásobou záložních plynů.
6. END používaných trimixových směsí nemůže být vyšší než 30m. Je doporučeno používání standartních směsí.
7. Je zakázáno solo potápění (nezávisle na dosažených oprávněních).
8. Maximální parciální tlak kyslíku v použité směsi nemůže překročit hodnotu 1,4 bar v hloubce na vraku a 1,4 bar ve fázi dekomprese.
9. Každý ponor musí mít písemný plán. Posádka lodi může požádat o předložení plánu, a v odůvodněných případech může neudělit povolení k ponoru, na základě vyhodnocení zkušenosti potápěče, zásoby a složení plynu, podmínek počasí a moře.
10. Je vyžadována nejméně jedna cívka/naviják se signální bójkou a zdroj světla. Pro ponory které mohou skončit po soumraku, jsou vyžadována nejméně 2 světla nebo jedno světlo a doplňkové chemické světlo. Jsou doporučeny další signální prostředky.
11. U výcvikových ponorů musí instruktor vykonávat bezprostřední dozor nad studentem. Max.poměr studenti/instruktor na hloubkách přes 30m nemůže být vyšší než 2:1.
12. Opuštění vody se zásobou plynu v kterékoliv láhvi menší než 50 bar bez jasného vysvětlení je posádkou lodi hodnoceno jako krajní nezodpovědnost a může vést k pokutě nebo zákazu dalšího vstupu na loď. Stejná situace u studenta ve výcviku vede ke stejným důsledkům pro instruktora, s dodatečným nahlášením příslušné federaci.
13. Z ponoru si berte pouze partnera, fotografie a vzpomínky.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2010 Bałtycka Baza Nurkowa "Litoral"
projektowanie stron www, hosting - netwave.pl